Stadgar

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Formel Vee Sverige, bildad 1967, dess styrelse har sitt säte i Västerås kommun.

Stadgarna är senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2011-11-12.

§ 2 Föreningens syfte, målsättning och verksamhet
Föreningen är en ideell förening vars syfte och mål är att främja ett långsiktigt intresse för tävlande med formelbilar av typ historisk Formel Vee.

Föreningen skall också verka för att sammanföra personer med intresse för dessa bilar, för personlig förkovran och ömsesidigt tekniskt bistånd och utbyte.

Föreningen skall fungera som förarnas gemensamma organ och föra deras talan i frågor av gemensam karaktär gentemot tävlingsarrangörer, seriearrangörer, tävlingsförbund eller annan part som har betydelse för förarnas gemensamma intressen.

Föreningen är helt opolitisk.

§ 3 Sammansättning
Föreningen består av de Fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

§ 4 Medlemskap
Medlemskap kan, efter ansökan till styrelsen, erhållas av fysiska personer och som bedöms komma att verka positivt i linje med föreningens inriktning syfte och mål och stödja densamma. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

Vid inträde erlägger ny medlem medlemsavgift.

§ 5 Utträde och uteslutning
Utträde ur föreningen får ske efter skriftlig anmälan till styrelsen. Utträdet sker i samband med nästkommande kalenderårsskifte.

Utträdande medlem är skyldig att före utträde reglera sina eventuella skulder till föreningen. Medlem som har begärt utträde har inte rätt att återkräva inbetald medlemsavgift. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår, får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

Beslut om uteslutning av medlem kan fattas om medlemmen genom sina handlingar skadar föreningens namn eller verksamhet eller tydligt visar att han inte längre bejakar föreningens ändamål, inte respekterar stadgarna, inte inräknar sig i föreningens kamratliga gemenskap eller inte inom föreskriven tid erlägger till föreningskassan förfallna avgifter.

Styrelsen fattar beslut om uteslutning. För uteslutning fodras 2/3 styrelsemajoritet.

§ 6 Medlemsavgifter
Medlemsavgift skall inbetalas av medlem inom föreskriven tid utan anmodan.

Medlemsavgift, som gäller kalenderårsvis, skall erläggas före mars månads utgång aktuellt år genom inbetalning till föreningens kassa.

Medlemsavgift, som skall täcka löpande utgifter, beslutas av den årliga ordinarie föreningsstämman.

§ 7 Medlems rättigheter och skyldigheter


Medlem

har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
har rätt till information om föreningens angelägenheter
skall följa föreningens stadgar och beslut
har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
skall betala medlemsavgift senast den 31/3 samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen
har rätt att delta i av föreningen anordnade cuper och/eller tävlingar

Stödjande medlem

har mot eventuell extra avgift rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
har rätt till information om föreningens angelägenheter
skall följa föreningens stadgar och beslut
har ingen rösträtt vid föreningens möte
har yttrande- och förslagsrätt på föreningens möte
har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
skall betala medlemsavgift senast den 31/3 samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.
har inte rätt att delta i av föreningen anordnade cuper och/eller tävlingar

§ 8 Deltagande i den sportsliga verksamheten
Medlem har rätt att delta i föreningens sportsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom sporten.

§ 9 Verksamhetsår
Föreningens verksamhet är lika med kalenderår. Räkenskaperna för verksamhetsåret ska vara avslutade före den 31 januari nästföljande år.

§ 10 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma skall hållas någon gång under tiden 31/1 - 31/3 på dag som bestäms av styrelsen.

Extra föreningsstämma kan utlysas av styrelsen eller revisor då så anses erforderligt, eller att minst det antal medlemmar som motsvarar en femtedel av antalet aktiva medlemmar därom gör en skriftlig framställning till styrelsen och anger den fråga som bör föranleda den extra föreningsstämman. Styrelsen måste hantera sådan inkommen fråga inom 14 dagar från det den skriftliga framställan ankom till styrelsen.

Kallelse, med angivande av de ärenden som skall behandlas samt förslag till dagordning, skall ske skriftligt till samtliga medlemmar via e-postmeddelande samt anslås på föreningens hemsida, om sådan finns.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall vara poststämplat/avsänd senast 14 dagar före avsedd sammanträdesdag.

Kallelse till extra föreningsstämma skall vara avsänd senast 14 dagar före avsedd sammanträdesdag. Kallelse till extra föreningsstämma skall skickas ut snarast efter styrelsemötet som inträffar närmast efter det den skriftliga framställan ankommit till styrelsen.

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden, i nämnd ordning, förekomma och behandlas:

Mötets öppnande
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av en rösträknare och justeringsman, som tillsammans med mötesordföranden skall justera mötesprotokollet
Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Fastställande av dagordning
Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret
Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser
Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
Fastställande av medlemsavgifter
Val av styrelseledamöter och suppleant
Val av revisor
Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande
Beslut om förslag som har väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem senast 14 dagar före föreningsstämman
Övriga frågor
Mötet avslutas
Vid extra föreningsstämma skall endast de ärenden behandlas som stadgeenligt inkommit till styrelsen.

§ 11 Beslut och rösträtt
Beslutande organ är ordinarie föreningsstämma, extra föreningsstämma samt styrelsen.

Föreningsstämma är beslutmässig med det antal medlemmar som in funnit sig.

Röstberättigad är varje medlem som erlagt stadgeenlig medlemsavgift inom föreskriven tid och under mötesåret fyller lägst 18 år, har rösträtt på möte.

Val och beslut avgörs med enkel majoritet varvid varje medlem äger en röst. Rösträtt får inte utövas genom fullmakt.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Omröstning sker öppet. Val skall dock företas med slutna sedlar, om rösträkning begärs.

Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av mötets ordförande, utom vid val och sluten omröstning, då lottning istället skall företas.

Styrelseledamot äger inte rätt att delta i omröstning om ansvarsfrihet eller i val av revisor.

Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet, där ej annat sägs i dessa stadgar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Då det gäller ändringar av dessa stadgar eller klubbens upplösning gäller dessutom bestämmelserna i § 21 och § 22.

§ 12 Förslag till ärenden att behandla av föreningsstämma
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av föreningsstämma. Förslag från medlem skall författas skriftligt och vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan stämma. Styrelsen skall stämma avge skriftlig yttrande över förslaget.

§13 Styrelsens sammansättning och åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter inklusive ordförande samt 1 suppleant.

Styrelsen väljs på ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen är självkonstituerande. Inom styrelsen skall minst väljas ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är skyldig att snarast efter sitt konstituerande möte delge medlemmarna fördelningen av förtroendeposter.

Till ledamot av styrelsen kan väljas varje röstberättigad föreningsmedlem.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst halva antalet ledamöter så påkallar, dock minst 2 gånger per år.

Styrelsen är beslutför när mint två ledamöter är närvarande.

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
verkställa av årsmötet fattade beslut
planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
ansvara för och förvalta föreningens medel
tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt § 19, och förbereda årsmöte
Ordförande leder förhandlingar och övervakar styrelsens och föreningens arbete samt fördelar arbetsuppgifter mellan styrelse ledamöter. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.

Sekreteraren för protokoll vid föreningens och styrelsens sammanträden, sköter föreningens korrespondens, eventuella hemsida samt matrikel över föreningens medlemmar.

Kassörens inkasserar fastställda avgifter, verkställer in- och utbetalningar varom beslut fattas inom föreningens styrelse samt för verifierade räkenskaper över föreningens inkomster och utgifter. Kassören gör årsbokslut och årsredovisning och deklarationer samt lämnar förslag till budget till styrelsen.

Det åligger styrelsen att efter avslutat verksamhetsår avge berättelse över föreningens verksamhet och förvaltning tillsammans med årsredovisningen.

§ 14 Valberedningens sammansättning och åligganden
Valberedningen består av ordförande och 1 övrig ledamot valda av årsmötet.

Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast 30 dagar före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

§ 15 Förvaltning
Eventuell uppkommen vinst i föreningen skall fonderas (behållas i föreningen). Styrelsen är gemensamt ansvarig för förvaltningen av klubbens tillgångar.

§ 16 Databehandling av personuppgifter
Medlemskap innebär att medlem godkänt föreningen får databehandla nödvändiga uppgifter om medlemmen t.ex. namn adress biltyp eller annan uppgift medlemmen lämnat föreningen. Vidare innebär medlemskapet att medlem ger föreningen tillåtelse att för föreningens räkning använda databehandlad medlemsinformation för medlemsutskick i förenings namn samt tillåter att medlemmens namn och hans bil kan presenteras på föreningens hemsida eller som del av tävlingsresultat på en hemsida.

§ 17 Medlemsinformation
Information till medlemmar skall löpande publiceras på föreningens hemsida eller om hemsida saknas löpande distribueras via e-post eller fax till medlemmarna.

§ 18 Firmateckning
Förutom styrelsen tecknar två ledamöter i förening samt kassören föreningens firma. Kassören enbart inom sitt verksamhetsområde.

§ 19 Revisor
Föreningens revisor utses på ordinarie föreningsstämma för en tid av ett år. Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

§ 20 Stadgetolkning mm
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar, inte väcka talan vid allmän domstol.

Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 24 §.

§ 21 Ändring av stadgarna
Ändring av dessa stadgar kan endast ske efter beslut vid ordinarie föreningsstämma. Sådant beslut kräver minst majoriteten av närvarande medlemmars röster för att bli giltigt.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§ 22 Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas på förslag av styrelsen och efter beslut av två på varandra följande föreningsmöten, av vilken minst ett skall vara en ordinarie föreningsstämma. Mellan dessa båda möten skall minst fyra veckor förflyta. För giltigheten av sådant beslut fodras dock minst 75 % röstmajoritet räknat bland närvarande aktiva medlemmar vid vartdera mötet. Sådan omröstning sker sluten.

§ 23 Disposition av föreningens tillgångar i samband med upplösning
Vid föreningens upplösning ska tillgångarna användas för att främja Formel Vee eller historisk racing enligt beslut vid upplösningsmötet.

§ 24 Tvist, Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

§25 Miljöpolicy
Formel Vee Sverige och dess medlemmar tar sitt ansvar genom att, om möjligt inom ramen för historisk racing, anpassa sin verksamhet med hänsyn till miljön.

Stadgarna är antagna i november 2011. Mindre tillrättalägganden gjorda i januari 2014.

Formel Vee
Sverige

Copyright © Formel Vee Sverige
Designed by Bloms IT