Årsmöte med samkväm

2014-02-20
Bengt-Åce Gustavsson

Den15:e februari hade Formel Vee årsmöte med efterföljnde samkväm. Nedan kan ni läsa protokollet samt föreningens verksamhetsberättelse.

Efter årsmötet samlades 10 st av oss för att umgås och ha en trevlig kväll tillsammans.

IMG_0284
IMG_0286

Årsmötet samlade 15 röstberättigade medlemmar samt några intressenter. Nedan kan ni läsa protokoll och verksamhetsberättelse.

Protokoll för årsmöte 2013 för Formel Vee Sverige

Jönköping, 2014-02-15

 1. Mötets öppnande
  Johan Lund hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  Årsmötet beslutade att välja Johan Lund till mötesordförande och Patrik Åström till mötessekreterare.

 3. Val av en justeringsman, som tillsammans med mötesordföranden skall justera mötesprotokollet och rösträkna
  Årsmötet valde Stefan Nilsson till justeringsman.

 4. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
  Årsmötet fastställde röstlängden till 15.

 5. Fråga om mötet utlyst på rätt sätt
  Årsmötet beslutade att anse årsmötet utlyst på rätt sätt.

 6. Fastställande av dagordning
  Årsmötet godkände dagordningen.

 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret
  Patrik Åström läste upp verksamhetsberättelsen och Åke Jauhiainen föredrog ekonomiredovisningen.

  Årsmötet beslutade att godkänna redovisningen och lägga dessa till handlingarna.

 8. Revisorns berättelse över styrelsen förvaltning under det senaste verksamhetsåret
  Revisor Lars Ohlsson läste upp revisionsberättelsen.

 9. Fråga om styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser
  På frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen svarade årsmötet ja.

 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
  Patrik Åström redogjorde för verksamhetsplan och budget för 2014.

  Budgeten räknar med intäkter på SEK 44 000 via medlemsavgifter och verksamhetsstöd från Volkswagen. För kostnader under året budgeteras det med SEK 44 000 fördelat på startbidrag, hemsida, pokaler/plaketter, korv mm.

 11. Fastställande av medlemsavgifter
  Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften för aktiv medlem till SEK 300 samt SEK 100 för passiv/stödjande medlem.

 12. Val av styrelseledamöter och eventuella - suppleanter
  Mötet valde enligt valberedningens förslag dvs omval på Johan Lund, Patrik Åström, Åke Jauhiainen, Hans Hillebrink, Stefan Persson och nyval på Anders Bertilsson som suppleant.

 13. Val av revisor
  Till revisor valdes Lars Ohlsson.

 14. Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande
  Årsmötet valde Henrik Mathiasson (sammankallande) och Kent Böe till valberedning.

 15. Beslut om förslag som har väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem senast 14 dagar före föreningsstämman
  Inga förslag hade inkommit.

 16. Övriga frågor
  Mötet ansåg att det kan göras tydligare vad det innebär att vara passiv medlem. Som passiv medlem stödjer man föreningen ekonomiskt. Får tillgång till information som berör föreningen men saknar rösträtt på årsmötet. Dessutom krävs det att man är aktiv medlem för att tillgodoräkna sig poäng i Formel Vee Cupen samt att utan extra avgift få ta del av korv och dryck under tävlingshelgerna.
 17. Mötet avslutat
  Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

Verksamhetsberättelse 2013

Formel Vee Sverige

Verksamhetsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Styrelsen

Styrelsen har bestått av

●        Ordförande Johan Lund

●        Kassör Åke Jauhiainen

●        Sekreterare Patrik Åström

●        Ledamot Stefan Person

●        Ledamot Hans Hillebrink

Samt suppleant

●        Mats Envall

Övriga förtroendeposter

Valberedningen har bestått av

●        Henrik Mattiasson

●        Kent Böe

Revisor

●        Lars Ohlsson

Viktiga händelser under året

Styrelsen hade ett protokollfört sammanträde under året. Ledamöterna har också representerat föreningen vid ett flertal möten med bl. a. RHK och Volkswagen Sverige.

Samarbetet med Volkswagen Sverige fortsatte vilket innebar att SEK 25 000 betalades ut i startbidrag till medlemmarna.

Svenska Formel Vee Cupen fick tre nya samarbetspartners, Dalhems, VW Custom & Speed Pats och Rallyshop som tillsammans bidrog med presentkort till ett värde av SEK 10 000.

På föreningens hemsida publicerades 20 st artiklar samt information om våra samarbetspartners mm. Hemsidan hade 14 328 besök varav 3 176 av dessa var unika besökare.  Klubbens Facebook-konto hade vid årets slut 141 personer som gillar sidan. Som mest har ett enskilt Facebook-inlägg nått 645 personer.

Under året hade föreningen 118 noterade intressenter varav 60 betalt aktivt medlemskap och 21 betalt för  passivt medlemskap dvs totalt 81 betalande medlemmar. Jämfört med föregående år har antalet betalande medlemmar ökat med 21 %.

Det kördes 12 race i Formel Vee Cupen där sammanlagt 15 förare ställde upp i B-klassen, 18 st i C-klassen och 4 stycken i D-klassen.  Totalt kom 201 till start vilket ger ett snitt på 17 bilar per race. Antalet DNS (kom ej till start) var 32 st och antalet DNF (kom ej i mål) var 18 st under 2013.

Flera medlemmar har deltagit i utländska race i serier såsom HMS och HMR på bland annat Ahvenisto, Zandvoort, Spa Francorchamps och Nürburgring.

Under året tillkom sju stycken nya medlemmar som ställt upp i minst ett race.

Under 2013 har det bland annat publicerats två tidningsartiklar om Formel Vee och någon eller några medlemmar. I Hallandsposten den 27/3 handlade en artikel om Anders Bertilsson, Henrik Mattiasson och Patrik Åström. Den 24/10 publicerade Ystad Allehanda en artikel om Paulina Nilsson. Dessutom skrev KAK i sin jubileumsbok om Hans Hillebrink och Formel Vee.

På årets avslutningsmiddag i Falkenberg deltog 60 personer.

2013 omsatte Formel Vee Sverige SEK 46 050 och årets resultat blev SEK 4 455.

Årsmötet hålls den 15:e februari i Jönköping.

No ACF gallery field data found

Galleri

Formel Vee
Sverige

Copyright © Formel Vee Sverige
Designed by Bloms IT