Årsmötesrapport

2013-02-12
Bengt-Åce Gustavsson

10 aktiva och en passiv anslöt till Formel Vee klubbens årsmöte men innan det mötet hedrades Johan Lund och Magnus Ek på RHKs årsmöte.

För förtjänstfulla insatser hedrades Johan Lund med RHKs vandringspris "Presidents Trophy" och samtidigt fick Magnus Ek vandringspriset "Torstens Memorial". Vi gratulerar dem båda samtidigt som vi tackar för det arbete de lägger ner för oss.

När RHKs årsmöte var över efter fyra timmar så var det dags för vår lilla klubb att genomföra sitt årsmöte. 11 tappara själar deltog varav åtta stycken valde att även äta en bit mat tillsammans på kvällen. Vi tackar alla närvarande för visat intresse. Årsmötet förlöpte utan några större diskussioner. Nedan kan ni läsa verksamhetsrapporten för 2012 samt protokollet från mötet.

Verksamhetsberättelse 2012 Formel Vee Sverige Verksamhetsåret 2012-01-01 - 2012-12-31

Styrelsen

Styrelsen har bestått av

●        Ordförande Johan Lund

●        Kassör Åke Jauhiainen

●        Sekreterare Patrik Åström

●        Ledamot Stefan Person

●        Ledamot Hans Hillebrink

Samt suppleant

●        Mats Envall

Övriga förtroendeposter

Valberedningen har bestått av

●        Bengt-Åce Gustavsson

●        Axel Madsen

Revisor

●        Lars Ohlsson

Viktiga händelser under året

Året inleddes med att en ny styrelse bildades och Formel Vee Sverige åter igen blev en officiell förening samt att nya stadgar infördes.

Styrelsen hade tre sammanträden under året. Ledamöterna har också representerat föreningen vid ett flertal möten med bl. a. RHK och Volkswagen Sverige.

Ett samarbete med Volkswagen Sverige inleddes vilket innebar att SEK 30 000 betalades ut i startbidrag till medlemmarna.

Föreningens hemsida förnyades vilket resulterat i enklare underhåll, tydligare och mer information samt att den besöks i större grad av icke medlemmar. Dessutom så finns klubben på Facebook som har 88 personer som gillar sidan varav 59 stycken inte är medlemmar i föreningen. Som mest har ett inlägg nått 347 personer.

Under året hade föreningen 67 betalande medlemmar plus en hedersmedlem. 57 stycken är aktiva och 10 är passiva.

Det kördes 12 race i Formel Vee Cupen där sammanlagt 15 förare ställde upp i B-klassen, 21 st i C-klassen och två stycken i D-klassen.  Totalt kom 199 till start vilket ger ett snitt på 17 bilar per race.

Flera medlemmar har deltagit i utländska race i serier såsom HMS och HMR på bland annat Hockenheim och Nürburgring.

Under året tillkom åtta stycken nya medlemmar som ställt upp i minst ett race.

Vid midnattssolsrallyt i Västerås agerade Formel Vee föråkare vid rallyts inledning. Dessutom ställdes bilar ut i samband med tävlingen. Vidare så ställde vi ut bilar på STCCs final på Solvalla och deltog i ett flertal bilutställningar runt om i landet.

Vid våra race har det sammanlagt serverats 480 korvar och vid avslutningen på Falkenberg arrangerades en avslutningsmiddag.

2012 omsatte Formel Vee Sverige SEK 68 450 och årets resultat blev SEK 12 350.

Årsmötet hålls den nionde februari i Jönköping.

Protokoll för årsmöte 2012 för Formel Vee Sverige

 1. Mötets öppnande
  Johan Lund hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  Årsmötet beslutade att välja Johan Lund till mötesordförande och Patrik Åström till mötessekreterare.
 3. Val av en justeringsman, som tillsammans med mötesordföranden skall justera mötesprotokollet och rösträkna
  Årsmötet valde Lars Ohlsson till justeringsman.
 4. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
  Aktiva medlemmar som närvarade var Johan Lund, Patrik Åström, Stefan Persson, Lars Ohlsson, Gitte Gunnars, Henrik Mathiasson, Anders Bertilsson, Kent Böe, Åke Persson samt Magnus Ek. Årsmötet fastställde röstlängden till 10.
 5. Fråga om mötet utlyst på rätt sätt
  Årsmötet beslutade att anse årsmötet behörigen utlyst.
 6. Fastställande av dagordning
  Årsmötet godkände dagordningen.
 7. Syrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret
  Patrik Åström läste upp verksamhetsberättelsen samt föredrog ekonomiredovisningen. Viktiga händelser 2012 är att formel Vee Sverige åter igen blev en officiell förening med nya stadgar. Ett samarbete inleddes med Volkwagen Sverige vilket gjorde det möjligt att dela ut SEK 30 000 i startbidrag. Under året omsatte föreningen SEK 68 450 och resultatet blev SEK 12 350.

  Årsmötet beslutade att godkänna redovisningen och lägga dessa till handlingarna.
 8. Revisorns berättelse över styrelsen förvaltning under det senaste verksamhetsåret
  Revisor Lars Ohlsson läste upp revisionsberättelsen.
 9. Fråga om styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser
  På frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen svarade årsmötet ja.
 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
  Patrik Åström redogjorde för verksamhetsplan och budget för 2013.

  Budgeten räknar med intäkter på SEK 44 000 via medlemsavgifter och verksamhetsstöd från Volkswagen. För kostnader under året budgeteras det med 42 860 fördelat på startbidrag, hemsida, pokaler/plaketter, korv mm.
 11. Fastställande av medlemsavgifter
  Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften för aktiv medlem till SEK 300 samt SEK 100 för passiv medlem.
 12. Val av styrelseledamöter och eventuella - suppleanter
  Inget förslag från valberedningen hade inkommit varför årsmötet beslutade om omval på samtliga styrelseposter dvs Johan Lund - ordförande, Patrik Åström - sekreterare, Åke Jauhiainen - kassör, Hans Hillebrink - ledamot, Stefan Persson - ledamot och Mats Envall - suppleant.
 13. Val av revisor
  Till revisor valdes Lars Ohlsson.
 14. Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande
  Årsmötet valde Henrik Mathiasson (sammankallande) och Kent Böe till valberedning.
 15. Beslut om förslag som har väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem senast 14 dagar före föreningsstämman
  Hans Hillebrinks förslag om att de som deltagit vid minst en deltävling i Svenska Formel Vee Cupen under året ska få en minnesplakett vilket bifalls av mötet. Dessutom kommer pokaler att delas ut till placering ett till tre i respektive klass i Svenska Formel Cupen 2013.
 16. Övriga frågor
  Magnus Ek informerade om licenskurs den sjätte april i samt träningsdag den 26:e april i Linköping.

  Johan Lund informerade om förfrågan från Finland om att genomföra ett utbyte mellan Velodromloppet och Ahvenisto där halv startavgift ska gälla för de finnar som besöker Sverige och för de svenskar som besöker Finland. Johan kontaktar Caj Hasselgren för att få fram mer information innan vi skickar ut intresseförfrågan till våra medlemmar.
 17. Mötet avslutat
  Mötesordförande tackade alla närvarnade och förklarade årsmötet avslutat.
No ACF gallery field data found

Galleri

Formel Vee
Sverige

Copyright © Formel Vee Sverige
Designed by Bloms IT